Wrapping

Wrap your KOI for use in our listings

Koi Token Image
Dragon Koi Token Image

Wrap KOI to Dragon KOI

Wrap your KOI to Dragon KOI (dKOI) to participate in our curated listings

0

Koi Token Image

Fee Amount

1%

KoiPond Logo

KoiPond

Copyright KoiPond LLC 2024

KOI Token Address

0x8df5066Cf67D909eB67B82854cf54026d31fFFAE